Kontakta oss

Kultur

En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer – ett europeiskt medborgarinitiativ för att främja de nationella minoriteternas särdrag

Uppladdad för

den

samer

Namninsamlingen för medborgarinitiativet pågår nu för fullt. För att EU-kommissionen ska vidta åtgärder måste man få stöd från sammanlagt 1 miljon personer från minst 7 EU-medlemsländer. För Sveriges del krävs 15 000 underskrifter, därmed behövs ytterligare 10 000. 1 miljon underskrifter är redan insamlade från 3 EU-länder: Slovakien, Rumänien och Ungern (nästan 800 000 underskrifter). Nu måste vi svenskar agera och leva upp till synen på Sverige som de mänskliga rättigheternas land. Med din underskrift hjälper du de nationella regionerna att överleva och bevara sina etniska, språkliga och kulturella särdrag.

Initiativet startades av den politiskt obundna organisationen Szeklernas Nationella Råd i Transsylvanien och syftar till att hjälpa de europeiska nationella minoriteterna att få direkt tillgång till EU-medel inom ramen för ett specifikt finansieringssystem. Vi vill hjälpa minoritetsbefolkningar att själva bygga sina samhällen och bevara sin kultur. Inom EU tillhör omkring 50 miljoner människor en nationell minoritet. När en nationell region är beroende av regeringen avseende ekonomiska medel är regionen underordnad regeringens direkta inflytande. Varför har inte minoriteter samma rättigheter som nationens övriga medborgare?

Om de nationella minoriteterna får självständig tillgång till EU-medel främjas även majoritetsstaten

I Sverige är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Medborgarinitiativet är ett sätt att påverka sammanhållningspolitiken och därigenom minska regionala skillnader och ojämlikheter.

Om initiativet går igenom får samtliga nationella regioner självständig tillgång till EU-resurser och själva avgöra vilka insatser och mål som är viktigast. På så vis motverkas att minoritetens ekonomiska och kulturella aspekter försummas eller behandlas som sekundära. Huvudprincipen är att ekonomisk utveckling är det grundläggande intresset för såväl minoriteten som för staten och dess majoritetsnation.

De nationella regionerna behöver öka sin attraktionskraft och bevara minoriteternas identitet – signera nu!

En minoritetsgrupp kan endast leva i säkerhet om deras tillgång till överlevnadsresurser inte är avhängig majoriteten eller de centraliserade institutionerna. Initiativet syftar till att öka de nationella regionernas attraktionskraft genom exempelvis utbyggnad av infrastrukturen och utveckling av det lokala näringslivet. Utflyttningen från regionerna måste minskas och den kulturella mångfalden bevaras.

Kommentera

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populärt

Copyright © 2021 Nyhetsreportage.se